Toàn bộ: Phòng Khám Nhi

Nguyễn Huân – Chuyên Khoa Nhi

Trần Ngọc Đường – Chuyên Khoa Nhi

Đỗ Châu Việt – Chuyên Khoa Nhi

Nguyễn Thị Thanh – Chuyên Khoa Nhi

Nguyễn Hữu Nghĩa – Vương Thị Yến Thu – Chuyên Khoa Nhi

Ninh Thị Tuyết – Chuyên Khoa Nội Nhi Nhiễm – Da Liễu

Nguyễn Thị Như Quỳnh – Chuyên Khoa Nhi

Nguyễn Thanh Hùng – Chuyên Khoa Nhi

Nguyễn Thị Thu Hà – Chuyên Khoa Nhi

Huỳnh Thị Duy Hương – Chuyên Khoa Nhi & Nhi Sơ Sinh