Toàn bộ: Phòng Khám Nhi

Văn Bích – Chuyên Khoa Nhi

Nguyễn Thanh Liêm – Chuyên Khoa Nhi

Trần Thị Xuân Hương – Chuyên Khoa Nhi

Phạm Thị Minh Hồng – Chuyên Khoa Nhi, Hô Hấp

Nguyễn Hữu Chí – Chuyên Khoa Nhi

Nguyễn Thanh Hùng – Chuyên Khoa Nhi

Nguyễn Thị Hà – Chuyên Khoa Nội Nhi

Đặng Ngọc Dũng – Chuyên Khoa Nhi

Đặng Thế Dân – Chuyên Khoa Nhi

Nguyễn Thị Cúc – Chuyên Khoa Nhi