Toàn bộ: Phòng Khám Sản - Phụ Khoa

Lê Thị Thu Hà – Chuyên Khoa Sản

Nguyễn Thúy Nga – Chuyên Khoa Sản Phụ

Trương Thị Xinh – Chuyên Khoa Phụ Khoa

Hoàng Thị Mỹ Ý – Chuyên Khoa Sản Phụ Khoa

Khúc Minh Thúy – Chuyên Khoa Sản

Trần Mộng Thúy – Chuyên Khoa Sản Phụ Khoa

Trương Thị Ánh Minh – Chuyên Khoa Phụ Khoa

Nguyễn Thị Diễm Vân – Chuyên Khoa Sản

Chu Thị Bá – Chuyên Khoa Phụ Khoa

Lê Thị Mỹ Thơ – Chuyên Khoa Sản