Toàn bộ: Phòng Khám Tai - Mũi - Họng

Nguyễn Ngọc Hậu – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Phòng Khám Ngô Minh

Đặng Xuân Hùng – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Lê Thị Bông – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Phạm Phương Mai – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Trung Tâm Kỹ Thuật Cao Tai Mũ Họng Softhai

Trương Ngọc Thúy – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Nguyễn Anh Võ – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Lê Trần Quang Minh – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng

Trần Việt Hồng – Chuyên Khoa Tai Mũi Họng