Toàn bộ: Quạt Điện

Công Ty TNHH Capital Marketing Việt Nam

Công Ty TNHH Đại Tân

Công Ty Cổ Phần Quạt Việt Nam (Asia)

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bửu Huy

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đông Quang Thành

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT (VINAWIND)

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quạt Điện Đại Nam

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Liên Hiệp (Lifan)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT VIỆT NAM (ASIA) – CN

Công Ty TNHH Tam Thông