Toàn bộ: Trung Tâm Nghiên Cứu, Viện

Viện Nghiên Cứu Kinh Tế & Quản Trị Kd

Trung Tâm Môi Trường & Năng Lượng

VIỆN NGHIÊN CỨU & HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP

Viện Trang Thiết Bị & Công Trình Y Tế – VPĐD

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (RTCCD)

TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH & DANH THẮNG TỈNH QUẢNG NAM

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NGHỆ AN (NTPC)

Viện Thủy Lợi & Môi Trường

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hỗ Trợ Nghiên Cứu Khoa Học Smart

Viện Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh Hiệp Quốc